TJENESTER

NÆRING

Bygning skal ha ventilasjon tilpasset rommenes forurensnings- og fuktbelastning slik at tilfredsstillende luftkvalitet sikres.

 

Luftkvalitet i bygning skal være tilfredsstillende med hensyn til lukt og forurensning. Inneluft skal ikke inneholde forurensning i skadelige konsentrasjoner med hensyn til helsefare og irritasjon.

 

Det skal tas hensyn til romtype, innredning, utstyr og forurensningsbelastning fra materialer, prosesser og personer.

Bygning og bygningens ventilasjonsanlegg skal plasseres og utformes slik at tilluftskvaliteten sikres.

 

Har ikke uteluften tilfredsstillende kvalitet for å forebygge helserisiko eller risiko for tilsmussing av ventilasjonsinstallasjoner, skal den renses før den tilføres bygning.

Det skal tas hensyn til dimensjonerende forurensningsbelastning fra personer.

Luftinntak og avkast skal utformes og plasseres slik at forurensning fra avkast ikke tilbakeføres til inntaket og slik at luften ved inntaket er minst mulig forurenset.

Forurensende aktiviteter og prosesser skal så langt det er mulig innkapsles, utstyres med punktavsug eller foregå i lokaler med egnet separat ventilasjon.

Omluft skal ikke benyttes dersom dette fører til overføring av forurensning mellom rom.

Materialer og produkter skal ha egenskaper som gir lav eller ingen forurensning til inneluften.

bilde industri.jpg

TEKNISK

Innregulering/service avdeling ble opprettet i 2016 og våre teknikere har over 10 års erfaring innenfor ventilasjonsfaget med fagbrev, samt hatt stilling som arbeidsledere.

 

Videre har de spesialisert kursing fra SINTEF. Herav med kurs som: «Innregulering av ventilasjonsanlegg» og «innregulering av behovsstyrte ventilasjonsanlegg».

 

Vår førsteprioritet er å gi våre kunder en seriøs og profesjonell innregulering av deres ventilasjonsanlegg.

 

Under innregulering vil vi også gjøre våre kunder oppmerksom på eventuelle feil eller mangler.

 

Ved bruk av riktige programmer og instrumenter får vi en god og nøyaktig balansering av ventilasjonsanlegget og dermed et bedre inneklima.

Vi ønsker derfor sterkt å fokusere på det endelige produktet som er hvordan inneklimaet oppleves når vi er ferdig. Sammen kan vi sette søkelys på å levere den beste løsningen for alle våre felles kunder.

 

Vi har utført arbeid for bl.a. innenfor oljevirksomhet, Haukeland Universitetssykehus, Haralds plass sykehus, Høgskolen i Bergen, samt andre skoler og bedrifter som setter høye krav til innregulering og etterkontroll.

bilde teknisk.jpg

INDUSTRI

Industriell ventilasjon:

  • Sveise avsug

  • Punktavsug

  • Gasser og avdunsting

  • Kjøling og oppvarming

  • Tilpassede anlegg

  • Spesial materialer

  • Filtreringssystemer

 

Det skal tas hensyn til romtype, innredning, utstyr og forurensningsbelastning fra materialer, prosesser og personer.

næring_bilde.jpg

BOLIG

Generelt:

En boenhet må tilføres tilstrekkelig mengde ren uteluft for å tynne ut de forurensninger som tilføres inneluften.

 

Dette kan skje ved at det etableres nødvendig avtrekk fra rom med større luftforurensning eller fuktighetsbelastning, som kjøkken, bad, WC og vaskerom, samtidig med at det tilføres tilsvarende friskluftmengder til rom med krav til høyere luftkvalitet.

 

En uteluftmengde tilsvarende det samlede avtrekk må tilføres boligen.

 

Det er ikke behov for så stor luftveksling pr. time i bolig som i andre typer bygninger fordi boliger har lavere personbelastning (færre personer pr. m2 gulvareal).

bolig bilde.jpg

PRODUKSJON

Vi har verktøysproduksjon i etablerte lokaler med moderne utstyr og maskiner.

Produksjon bilde (1).png